תנאי שימוש

מידע כללי:

הסכם ומדיניות זו חלה על האופן שבו forever gamings אוספת, עושה שימוש, מחזיקה וחושפת מידע שנאסף מהמשתמשים והצרכנים (ולהלן בלשון יחיד: “משתמש” או “מזמין” באתר) באתר forevergamings.com  (להלן: “האתר” או “השירות”). הסכם מדיניות פרטיות זו חלה על האתר ועל כל המוצרים והשירותים המוצעים בו על ידי forever gamings.

הסכם זה ייכנס לתוקף ביום בו יעשה המשתמש שימוש כלשהו באתר, ויימשך עד לסיום השימוש בשירות על ידי המשתמש.

תנאי שימוש אלה לרבות מדיניות הפרטיות מהווים את כלל המוסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. אף שינוי, תיקון או ויתור על הוראה בהסכם זה, לא יהא תקף, אלא אם נעשה בכתב ונחתם או אושר אלקטרונית על ידי הצד שכלפיו ייטען שינוי, תיקון או ויתור כאמור.

אתר זה מופעל ומתוחזק על ידי forever gamings (להלן “המפעילה”). ברחבי האתר, כל תנאי וכינוי שייכות “אנחנו”, “אנו”, “שלנו” מתייחס ל-forever gamings. האתר מוצע על ידי forever gamings וכך גם כל תוכנו, המידע והשירותים אותו מציע לכם, המשתמשים, אשר מקבלים מעליכם כל תנאי, הסכם ומדיניות של האתר.

תנאי לרכישה באתר כי המשתמש הינו בן 18 שנים ומעלה.

כאשר המשתמש עושה שימוש / מבצעים קנייה באתר / יוצר אינטראקציה אם אחד או יותר מהשירותים שלנו (להלן: האתר), המשתמש מקבל על עצמו כל תנאי, הסכם ומדיניות של האתר.

תנאי האתר ומדיניותו חלים על כל תוספת עתידית / שינוי / עדכון של האתר.

באתר מופעלים אמצעים לפיקוח ולמניעת מעשי מרמה, במידה ותתגלה רמאות או פגיעה באבטחת האתר, האתר יפעיל את כל האמצעים העומדים לרשותו, ועל המשתמש לשאת בכל העלויות וההוצאות המשפטיות שינבעו עקב מעשים אלו.

חשבון המשתמש באתר הינו אישי ואינו ניתן להעברה.

מטרת תנאי השימוש היא להבהיר את היחסים בין מפעילת האתר, אקסון, ע.מ. /ח.פ. 516530714 (להלן: “המפעילה”) לבין כל אדם ו/או ישות הנכנסים לאתר ו/או המשתמשים בשירותי המפעילה. שימוש באתר מהווה הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול לפיהם. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש, אל תעשה שימוש באתר. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש.

משתמשים אשר רוכשים ו/או משתמשים במוצרים ו/או שירותים של אתרים השותפים דרך האתר, כפופים לתנאי השימוש של אתרים השותפים.

ביצוע כל רכישה באתר, משמעותה שכאשר המשתמש מבצע הזמנה באמצעות האתר, הוא למעשה רוכש עבור עצמו מוצר מצדדים שלישיים, כולל התחייבויות כספיות.

משתמש שמסכים עם תנאי השימוש של האתר, מסכים עם תנאי השימוש של כל אתר שותף אשר עבורו מבוצע השרות של האתר.

ביצוע רכישות באתר

המשתמש מתחייב שאינו יעשה שימוש לא חוקי, בלתי מאושר, מסחרי ושמנוגד לחוקים במדינה בו הוא גר (כולל חוקים הנוגעים לזכויות יוצרים).

המשתמש מבין, שכאשר רוכש רישיון דיגיטלי, יישלח אליו הרישיון בפרק זמן שלא עולה על יום עסקים אחד, ובמקרים חריגים, ועל פי שיקול דעת האתר ותלות בגורמי צד שלישי אף יותר מכך, בצורה דיגיטלית ועל פי האופן בו ייקבע האתר.

תנאי התשלום ייקבעו על פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר. אלא אם כן הוסכם אחרת, התשלום יתקבל על ידי האתר לפני אישור ההזמנה. האתר על פי שיקוליו הבלעדיים, רשאית לבטל ולחסום הזמנות.

יובהר כי המועד הקובע לעניין מחיר המוצר הוא מועד אישור ההזמנה על ידי המזמין ולא מועד הוספתו לסל הקניות. המפעילה רשאית לשנות את דרכי ו/או אמצעי התשלום ו/או את דרכי ביצוע ההזמנה בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.

האתר רשאי לחייב בתשלום נוסף את המשתמש בתמורה למוצרים שאבדו או נמחקו.

אין חברת אקסון ומפעיליה, מנהליה, עובדיה ושותפיה אחראים על נזקים ו/או הפסדים הנגרמים עקב קבלת החלטתו של משתמש בגין רכישת מוצר ו/או שרות שמוצא על ידי האתר.

תנאים כלליים

האתר שומר זכות לסרב למתן שירות לכל משתמש מכל סיבה שיראה לנכון בכל זמן. על המשתמש להבין כי ייתכן וחלק מפרטיו האישיים (לא כולל פרטי אמצעי התשלום) יועברו בצורה שאינה מוצפנת דרך רשתות.

המשתמש מתחייב לא להעתיק, לשכפל, למכור ולהפיץ את תוכן האתר והשירותים אותו מציע. נאסר על המשתמש לשתף את חשבונו.

דיוק פרטים

המפעילה אינה אחראית לדיוק המידע שמופיע באתר. המידע המופיע באתר הוא כללי לנוחיות המשתמש בלבד. המפעילה שומרת את הזכות לשנות, למחוק ולעדכן את האתר ותוכנו בכל זמן וזוהי אחריות המשתמש להתעדכן בשינויים.

כל התמונות המופיעות באתר הן להמחשה בלבד.

שינויים בשירות ובמוצרים

המוצרים והשירותים הניתנים באתר מוגבלים בכמות מלאי והם ניתנים להחזרה / החלפה על פי מדיניות החזרת המוצרים שלנו. אנו משקיעים את מרב המאמצים כדי להציג מידע נכון ורלוונטי ככל האפשר. האתר שומר לעצמו את הזכות להגביל מכירה / מתן שירותיו לכל אדם ואזור גאוגרפי שרואה לנכון. האתר שומר לעצמו את הזכות להגביל את מלאי המוצרים. כל התיאורים, הפרטים והמחירים של המוצרים והשירותים באתר נתונים לשינו בכל זמן וללא התרעה, בשיקולו הבלעדי של האתר. האתר שומר על הזכות להפסיק מכירתו של מוצר / שירות בכל זמן וללא התרעה. הצעות ומבצעים הניתנים באתר תקפים על פי שיקול דעתו של האתר וניתנים לשינוי וביטול בכל זמן וללא התרעה. אין אנו אחראים לכך שהמשתמש יהיה מרוצה משימושו באתר ואנו מורידים כל אחריות לכך.

דיוק בפרטי החשבון, פרטי המשתמש וכתובת המשתמש

על המשתמשים לספק כתובת מגורים, פרטי משתמש (כגון שם, כתובת דואר אלקטרוני), פרטי תשלום ופרטים אחרים אשר רלוונטיים להשלמת הרכישה בצורה מדויקת, מעודכנת ורלוונטית. על המשתמש להסכים לעדכן את המידע בחשבון, כולל כתובת הדואר האלקטרוני, פרטי התשלום, פרטי כרטיס האשראי, תוקפו של כרטיס האשראי, כתובת מגורים, וכל פרט רלוונטי אחר, וזאת כדי שנוכל לבצע רכישות בעתיד וליצור עם המשתמש קשר במידת הצורך.

שימוש בשירותי צד שלישי

במידת הצורך, ובשימוש של המשתמש בשירותי צד שלישי, על המשתמש לאפשר גישה לשירותי צד שלישי אלה אשר אין לאתר שליטה, אחריות ותנאים עליהם. כל שימוש בשירות צד שלישי באתר הוא באחריות המשתמש בלבד ועליו לבדוק את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של שירות זה.

בעתיד, ייתכן כי אנחנו נציע שירותים חדשים ומתקדמים. כל שירות כזה יהיה כפוף לתנאי השימוש.

ייתכן כי חלק מהלינקים / קישורים באתר יובילו את המשתמש למקורות אחרים מהאתר. אין אנו אחראים על בטיחותם ומדיניותם של אתרים ומקורות אחרים. אנו ממליצים לכם לקרוא את מדיניות הפרטיות שלהם. באתר ישנו שימוש באייקונים ועיצוב גרפי בלעדי של האתר icons8 ונעשה בהם שימוש על פי מדיניות אתר icons8.com כל שימוש נוסף באייקונים יתבצע על פי מדיניות אתר זה (icons8).

Nintendo Switch Pro Controller icon by Icons8 אייקון אתר

תגובות משתמשים, חוות דעת והצעות אחרות

במידה והמשתמש שולח תוכן מסוים, כולל בקשות, תגובות, הצעות, רעיונות, תכניות, בכל מדיה אפשרית- דואר אלקטרוני, דואר, מערכות האתר, רשתות חברתיות וכל מדיה אחרת, המשתמש מסכים בכך שהאתר יערוך, יעתיק, יפרסם, יפיץ, יתרגם על פי שיקול דעתו את התוכן שהמשתמש שלח. האתר אינו מתחייב להגיב, לפרסם, לקדם תוכן של המשתמשים.

ברשות האתר, עומדת האפשרות לנטר, לערוך ולמחוק תוכן שנקבע על ידי האתר כפוגע, מעליב, מאיים, מפר זכויות יוצרים ומפר את תנאיו.

מידע פרטי

לקבלת מידע על מדניות הפרטיות שלנו, היכנסו לדף “מדיניות פרטיות”.

שגיאות ואי דיוק

לעיתים נדירות, ייתכן כי המידע אשר ניתן באתר יכלול שגיאות, חוסר דיוק בפרטים, כולל תיאורי המוצרים והשירות, מחירים, מבצעים, הצעות, זמינות, וזמן קבלת השירות / מוצר. האתר שומר לזכותו לתקן כל שגיאות, אי דיוקים, לעדכן אותם, ולבטל הזמנות על פי שיקול דעתו הבלעדי ללא התרעה מוקדמת (גם לאחר השלמת ההזמנה). האתר אינו מתחייב לעדכן ולהבהיר מידע זה למשתמש לפני שימושו באתר.

שימוש אסור

בנוסף לאיסורים אשר מפורטים בהסכם זה, על המשתמש אסור להשתמש באתר זה ובכל תוכנו כאשר עושה: שימוש למטרות רעות; הפרת כל חוק ורגולציה מקומית ובין לאומית, הפרת זכויות יוצרים; העלבה, ניצול, פגיעה על רקע דתי, לאומי, מגדרי, על רקע גיל, העדפה מינית ונכות; שליחת מידע מוטעה ושגוי, העלאת וירוסים, תוכנות זדוניות וכל קוד אשר יפגע בעקיפין או בישירות באתר, באתרים אחרים, בשירותים המוצעים בהם ובאינטרנט ככלל; לאסוף ולעקוב אחרי מידע אישי של המשתמשים; לגרום לספאם; לגרום להפרעות בתוכנות הבטיחות של השירות, כל אתר רלווטני והאינטרנט ככלל;

האתר שומר לזכותו את הרשות להרחיק משתמשים מהאתר ולא לאפשר להם להשתמש בשירותיו כאשר מתבצעת הפרה של כללים אלו וכתוצאה מכל שיקול דעתו הבלעדי של האתר.

לשון ניסוח האתר

האתר נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

הניסוח באתר נתון לשינוי בשיקול צוות האתר וללא התרעה מוקדמת.

זכויות יוצרים

על המשתמש להכיר ולאשר בכל שכל הזכויות, זכויות הקניין הקשורות לאתר ובקשר אליו שמורות ל-forever gamings וכי לא ירכוש ויקבל כל זכות, קניין וזיקה לאתר.

כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, הזכויות הכלכליות, זכויות היוצרים, סימני המסחר, שמות מסחר, פטנטים, מדגמים, סודות מסחריים וכל זכות אחרת ביחס לאתר לרבות, אך לא רק, התוכן, העיצוב, העריכה וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר והאתר עצמו שמורות באופן בלעדי למפעילה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר, הדפים המקוונים הכלולים בו, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע, וכל צורת המחשה אחרת הכלולים באתר הנם בבעלותה הבלעדית של המפעילה.

אין להעתיק ו/או לשעתק ו/או לשכפל ו/או להכין יצירות נגזרות ו/או לשנות ו/או להתאים את תוכן האתר במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהמפעילה.

המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את התוכן ו/או חלק ממנו, אלא בתנאים המפורטים באתר. כמו כן, מתחייב המשתמש כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא יעתיק ו/או ישעתק ו/או ישכפל/או יכין יצירות נגזרות ו/או ישנה ו/או יתאים את תוכן האתר במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהמפעילה.

הסרת אחריות 

אתר זה והמידע, התכנים, החומרים, המוצרים והשירותים הכלולים בו ניתנים במצבם כפי שהם [AS IS] ובכפוף לזמינותם. האתר אינו מבטיח, שהשימוש באתר ובשירותיו יהיה רצוף, נטול בעיות ומאובטח באופן ודאי. למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי האתר נוקט בצעדים משמעותיים על מנת לאבטח את האתר ולהבטיח את פעילותו הסדירה והתקינה. המשתמש מסכים כי ייתכן והשירות באתר יוסר או יופסק לתקופת זמן בלתי מוגבלת על פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר ללא התראה מוקדמת למשתמשים. המשתמש מבטיח שהשימוש באתר הוא באחריותו המלאה. המשתמש מסכים כי אין באפשרות האתר להבטיח ולתת אחריות ודאית על המוצרים והשירותים הניתנים בו, על הפסקה, האטה, אובדן מידע, גנבת מידע, נזק למחשב, נזק לתשתית, הפרעה, וירוס, פרצה, תקלה, כשל חומרה ו/או תוכנה ו/או קווי תקשורת, או פגם כלשהו באבטחה, תהא סיבתם אשר תהא (להלן – “כשל אפשרי”). האתר, מנהליו, בעליו, עובדיו משרדיו ספקיו ומספקי השירות שלו לא יהיו אחראים לכל פציעה, פגיעה, אובדן כסף וטענה ישירה, עקיפה, מיוחדת מכל סוג, הכוללת נזקים מכל סוג שהוא, כולל הפסדי רווחים, הפסדי חסכונות, איבוד מידע וכל נזק אפשרי אשר נגרם משימוש באתר ומשירותיו למשתמש ו/או לכל צד ג’ בצורה ישירה ועקיפה.

שינויים בהסכם זה

אנו שומרים את הזכות לשנות, למחוק ולעדכן מסמך זה וחלקים ממנו בכל זמן וללא התרעה.

שיפוי

על המשתמש לשפות ולהגן על המפעילה ועל קודמיה, חליפיה, חברות הבת שלה, חברות האם שלה, גופים הקשורים אליה, נושאי המשרה בה, דירקטורים שלה, בעלי מניות שלה, משקיעים שלה, עובדים שלה, סוכנים שלה, נציגים שלה, ומיופי כוחה, מפני וכנגד כל הפסד, נזק, עלות והוצאה (לרבות שכ”ט עו”ד) עקב או בקשר עם: (1) רשלנות רבתי או פעילות בזדון מצד המשתמש; (2) שימוש בשירות על ידי המשתמש; (3) נתוני המשתמש; (4) הפרת תנאי השימוש מצד המשתמש; (5) שימוש על ידי המשתמש בקניין רוחני של צד שלישי, או כל מעשה או מחדל מצד המשתמש אשר מפר זכויות קניין רוחני של צד שלישי או מפר דין רלוונטי.

דגשים לגבי בדיקה ואישורי תשלום ע”י חברת הסליקה

לאחר אישור פרטי ההזמנה ע”י המשתמשים ומעבר לדף ביצוע התשלום, המשתמש ירשום את כל הפרטים בכל שלב ושלב כנדרש ולאחר אישור התשלום ע”י חברת הסליקה, ימסרו פרטי ההזמנה למשתמש ע”י מפעילי האתר ומהווה סיום העסקה. פרטי הזהות של המשתמש בעל הכרטיס האשראי הם תנאי לאישור התשלום וע”פ החוק בעל הכרטיס הוא אדם בוגר מעל גיל 18 .

כתב אי ויתור

במידה והמפעילה לא תקפיד על ביצוע תנאי כלשהו מהתנאים או מההתחייבות הכלולים בהסכם זה, לא ייחשב הדבר כוויתור על זכות או סעד כלשהם שעשויים לעמוד לרשותה, ולא יפורש כוויתור על כל הפרה עתידית של התנאים או ההתחייבויות הכלולים בהסכם זה, אשר ימשיכו לפעול במלוא תוקפם.

שום ויתור על ידי מי מהצדדים על הפרה כלשהי של הוראה מהוראות הסכם זה לא תיחשב כוויתור על הפרה עתידית או קודמת כלשהי של אותה הוראה או של הוראה אחרת.

שאלות ופרטי קשר:

במידה ויש לכם כל שאלה או בקשה נוספת, ניתן ליצור איתנו קשר

במייל: support@forevergamings.com

עגלת קניות
×
דילוג לתוכן